home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

Monitor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn

SPV grootste discipline in samenwerking met huisarts in de 1e lijn.

Met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)is onderzoek gedaan,uitgevoerd door het NIVEL. Doel van het onderzoek is om in kaart te brengen in hoeverre binnen de eerstelijnszorg sprake is van multidisciplinaire samenwerking.
Het onderzoek richt zich op vier verschillende deelthema’s, gerelateerd aan multidisci-plinaire samenwerking. Daarbij zijn enquêtevragen geformuleerd rond de volgende vier onderwerpen:

A)Welke disciplines zijn werkzaam of gevestigd op het praktijkadres of in hetzelfde gebouw als de huisartsenpraktijk is, oftewel is men op 1 locatie gevestigd?

B)Met welke disciplines heeft de huisartsenpraktijk schriftelijke afspraken vastgelegd over samenwerking, oftewel heeft men een samenwerkingscontract?

C)Met welke disciplines presenteren huisartsenpraktijken zich als samenwerkingsverband naar buiten. Het gaat dan bv. om één aanspreekpunt voor geboden zorg, via website, patiëntenfolder, etc. Oftewel, is er sprake van een ge-annonceerd samenwerkingsverband?

D)Als praktijken deel uitmaken van een door de zorgverzekeraar(s) gefinancierd samenwerkingsverband, welke andere disciplines maken daar dan deel van uit? Oftewel, is het samenwerkingsverband gefinancierd door de zorgverzekeraar(s)?

Het volledige rapport downloaden (PDF 2,2Mb)

Zie ook: Vakdossier 1e lijn.

Labels:top

Register voor gedragstherapeutisch medewerkers

Register voor gedragstherapeutisch medewerkers (GM) bij de vereniging voor
gedrags- en cognitieve therapie (VGCt)

Cognitieve gedragstherapie blijkt een van de meest effectieve vormen van therapie bij diverse psychische klachten zoals angsten, depressies, wanen, onbegrepen lichamelijke klachten en persoonlijkheidsstoornissen. Vandaar ook dat deze vorm van therapie een belangrijke plaats heeft in verscheidene multidisciplinaire richtlijnen.
De sectie spant zich in om de gedragstherapeutisch medewerkers met elkaar in contact te brengen om kennis uit te wisselen, kwaliteitseisen te formuleren en de beroepsidentiteit aan te scherpen. Ook voor Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen zijn deze ontwikkelingen van belang. Ook in hun werk hebben in de loop der jaren meer en meer cognitief-gedragstherapeutische interventies een plek gekregen. SPV’en die voldoen aan de opleidingseisen van de VGCt kunnen worden opgenomen in het register.

De volledige tekst van dit bericht (PDF)

Informatie over de sectie en registratie. (Website)

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16