home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

Nieuw scholingsaanbod: Post HBO opleiding Syteemgericht Werken

T&C Systeemtherapeuten in Company biedt een Post Hbo-opleiding Syteemgericht Werken voor SPV-en die in de uitoefening van hun werk meer handvatten willen krijgen hoe je het sociale systeem van de cliënt kunt betrekken in de hulpverlening.
Zie verder bij Overige opleidingen.

Labels:top

SPV en zelfstandige praktijk

Werkconferentie 10 april 2008 Extra bijeenkomst van 14.00 - 17.00 uur te Utrecht,

SPV en zelfstandige praktijk
Mogelijkheden en ontwikkelingen belicht vanuit diverse invalshoeken

De afdeling V&VN-SPV organiseert een werkconferentie met als thema SPV en de zelfstandige praktijk.
Een uitnodiging met programma van deze werkconferentie is verstuurt naar 125 belangstellende spv-en, die eerder middels een enquete aangaven hier belangstelling voor te hebben.
Er zijn echter nog plaatsen vrij voor andere geïnteresseerde leden en donateurs. Wel geldt wie het eerst komt wie het eerst maalt. Er zijn een beperkt aantal plaatsen.

Zie Studiemiddagen.

Labels:top

Zorg om eerstelijnszorg (visie V&VN)

Eind januari presenteerde minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) een visiedocument over de eerstelijnszorg. Het spreekt voor zich dat V&VN dit document als beroepsvereniging extra kritisch leest en de ontwikkelingen volgt. Een groot deel van de voorstellen van de minister hebben immers betrekking op verpleegkundigen en verzorgenden. In gesprekken met tweede kamerleden en de bewindslieden en in de contacten met het ministerie van VWS heeft V&VN in de afgelopen weken haar visie op de plannen laten horen en dat blijft de beroepsvereniging ook doen.
Dit is de visie van V&VN op de voorstellen van minister Klink (over GGZ):

Geestelijke gezondheidszorg onderbelicht
De rol van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige en de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (GGZ) worden in het visiedocument onvoldoende belicht. Terwijl de WHO verwacht dat depressie uit zal groeien naar volksziekte nummer één (preventie), de behoefte van chronisch psychiatrische patiënten aan GGZ in hun eigen woonomgeving toeneemt (vermaatschappelijking) en complexe problematiek, huiselijk geweld en sociaal maatschappelijke problemen in de wijk groeien (jeugdzorg/bemoeizorg). Met de introductie van de praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenzorg per 1 januari 2008 is de voormalige functie van de SPV in de eerste lijn echter teruggebracht tot vraagverheldering, verwijzing en zorgcoördinatie. Met name de preventieve functie en de zorg voor de langdurig zorgafhankelijke patiënten zijn hierin niet meegenomen. Juist daarin voorzien de competenties van de sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, mits hun positie versterkt wordt en bekostigd vanuit de ZVW en deels WMO.

Zie volledige visie V&VN: Visie V&VN eerstelijnszorg

Labels:top

Een pil van de verpleegkundige is net zo veilig als een pil van de dokter

Of geneesmiddelen zijn voorgeschreven door een verpleegkundige of arts, maakt weinig uit. De patiëntveiligheid is niet in het geding. NIVEL heeft met een internationaal literatuuronderzoek de klinische uitkomsten onderzocht tussen voorschrijven door arts en door verpleegkundigen. De resultaten zijn gepubliceerd in het Internet Journal of Healthcare Administration (PDF 768Kb).

Geneesmiddelenwet
Tot voor kort was het voorschrijven van geneesmiddelen voorbehouden aan artsen, tandartsen en verloskundigen. Toch kwam het ook voor dat verpleegkundigen geneesmiddelen voorschreven. Begin juli 2007 is de nieuwe geneesmiddelenwet in werking getreden, waarmee deze praktijk een wettelijke basis krijgt. Overigens krijgen alleen door de minister aangewezen categorieën verpleegkundigen met een gerichte vervolgopleiding en verpleegkundig specialisten de bevoegdheid medicijnen voor te schrijven, basisverpleegkundigen niet.

Buitenlandse ervaring
In andere landen is al meer ervaring met het voorschrijven van geneesmiddelen door verpleegkundigen. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Engeland en Canada is het al langer wettelijk toegestaan en dagelijkse praktijk. Om een beeld te krijgen van de gevolgen hiervan deden onderzoekers van het NIVEL een internationaal literatuuronderzoek. Ze keken of er verschillen zijn tussen het voorschrijven door artsen en het voorschrijven door verpleegkundigen. Conclusie: ondanks dat verpleegkundigen soms andere keuzes maken bij de hoeveelheid medicatie die zij voorschijven, wordt de gezondheid van patiënten er in het algemeen niet door geschaad. De klinische uitkomsten zijn vrijwel gelijk als verpleegkundigen voorschrijven. En patiënten ervaren dezelfde kwaliteit van zorg of vinden die zelfs beter.

Kosten
Of het voorschrijven door verpleegkundigen ook goedkoper is en de werklast voor artsen vermindert, is nog onduidelijk. Nu het voorschrijven van geneesmiddelen door bepaalde groepen verpleegkundigen in Nederland legaal wordt, zullen meer en meer taken van artsen verschoven worden naar verpleegkundigen. Dit vraagt om goed onderzoek waarin de kosten-effectiviteit van het voorschrijven van geneesmiddelen door verpleegkundigen in kaart wordt gebracht.

Labels:top

Informatie voor alle SPV' en die graag in de huisartsenpraktijk als POH-GGZ aan de slag willen!

Beste leden,
Graag willen we jullie attenderen op de informatieve beleidsnotitie van Zorgverzekeraar Menzis met informatie over de POH-GGZ (Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg Geestelijke Gezondheidszorg) en het contracteerbeleid van Menzis. Interessant voor onze beroepsgroep en onze cliënten is dat zij, in afwijking van de beleidsregel, de begeleiding van langdurige GGZ- patiënten wel als een taak van de POH-GGZ zien. Zie Vakdossier 1e lijn.

Om de kwaliteit van deze nieuwe functie te ontwikkelen, te bevorderen en te bewaken wordt er op dit moment op initiatief van de beroepsvereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) en in samenwerking met de beroepsvereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) gewerkt aan een landelijk Kwaliteitssysteem POH-GGZ. Actuele informatie hierover is te vinden op de website: www.poh-ggz.nl.

Onlangs zijn er door het bestuur samenwerkingsafspraken gemaakt met de heer Vincent de Schepper, huisarts en directeur van De Zorgintermediair. Vanuit deze organisatie kunnen POH-GGZ functionarissen geplaatst worden in huisartsenpraktijken. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.dezorgintermediair.nl.

Labels:top

Gemeenten doen te weinig voor daklozen, verslaafden en mensen met een psychische beperking

Het Landelijk Platform GGz kan de conclusie van onderzoeksinstituut SGBO uit het Wmo-benchmarkrapport van eind februari niet onderschrijven. Die conclusie luidt dat gemeenten hun inwoners voldoende betrekken bij het Wmo-beleid. Volgens het Platform blijft de achterstand van daklozen, verslaafden en mensen met een psychische beperking in het rapport ernstig onderbelicht. Via het Programma Lokale Versterking zet het Platform GGz zich in voor een sterkere participatie van deze doelgroepen. De benchmark is volgens het Platform een duidelijk signaal dat het Programma nog langere tijd moet worden voortgezet.

Zie: www.platformggz.nl of www.lokaleversterking.nl.

Labels:top

Presentaties studiemiddag 29 november 2007 beschikbaar

Presentaties studiemiddag "De praktijk van sociaal psychiatrisch opleiden" van 29 november 2007 zijn beschikbaar bij studiemiddagen > archief >>

Labels:top

Post-hbo Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Nieuwe opleiding Post-hbo Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ gaat in september 2008 van start bij de Hogeschool van Utrecht. Zie verder bij Scholing/Overige opleidingen.

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16