home

V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1300 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat al meer dan 40 jaar terug ...

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

Actueel

Nieuwsfeit melden

Roads in de gevarenzone

U kent Roads als een cliëntgestuurde organisatie die er is voor mensen met psychische beperkingen die zich willen handhaven in de samenleving en/of bruggen willen slaan naar nieuwe rollen of activiteiten. Roads wil voor mensen die soms jarenlang, of soms al hun hele leven, buitenspel hebben gestaan, nieuwe verbindingen leggen met de samenleving.
Uw adhesie wordt graag tegemoetgezien.
Meer informatie over roads en de huidige situatie
Zie: Informatie Roads

Het bestuur V&VN-SPV heeft intussen een aangetekend schrijven gestuurd ter ondersteuning van continuering Roads.
Zie: Adhesiebetuiging bestuur afdeling SPV

Labels:top

Voorschrijven van psychofarmaca door psychologen onverantwoord

Bron: Redactie Medicalfacts/JB

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) zou het onverantwoord en overbodig vinden wanneer psychologen, zoals door deze beroepsgroep bepleit, in de nabije toekomst psychofarmaca zouden mogen voorschrijven.

Onverantwoord omdat psychologen geen medische achtergrond hebben en dus ontoereikende kennis hebben van algemene farmacologische principes en van de verschillende somatische ziektes die het gebruik van psychofarmaca kunnen beperken. Psychofarmaca zijn krachtige middelen met vele uiteenlopende, soms onwenselijke effecten. Zorgvuldige indicatiestelling en uitvoering, alsmede controles van patiënten, vereisen brede medische kennis. Psychiaters zijn medisch specialisten die minstens 10 1/2 jaar studie achter de rug hebben om psychiatrische behandelingen te kunnen uitvoeren, en die zich hierin stelselmatig blijven bekwamen. Het contrast met de voorgestelde cursus voor psychologen, een postdoctorale masteropleiding van twee jaar lang gemiddeld één dag per week cursus en een pathofysiologie-practicum van tachtig uur, is dermate groot dat iedereen kan begrijpen dat dit niet aanvaardbaar is in een ontwikkeld westers land.

Het is ook overbodig . Het aantal psychiaters in Nederland is toereikend, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld in sommige regio's van de Verenigde Staten. En als er al, om redenen van doelmatigheid, gekozen zou moeten worden voor uitbreiding van voorschrijfbevoegdheid, dan komen Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen daartoe als eersten in aanmerking. Zij hebben een paramedische opleiding en begeleiden vaak chronische patiënten die langdurig medicatie gebruiken. Binnen de gezondheidszorg is er sprake van taakherschikking om de zorg beter en doelmatiger te maken. De NVvP staat hier welwillend tegenover. Binnen strikte kaders kunnen gespecialiseerde verpleegkundigen en nurse practitioners zonder onverantwoorde risico's een aantal taken van artsen overnemen. De arts delegeert dan de controles en het uitschrijven van herhalingsrecepten onder voorwaarde van duidelijke protocollen en adequate bij- en nascholing. Later dit jaar zou besluitvorming moeten plaatsvinden om een experimenteerartikel toe te voegen aan de wet BIG, waardoor nurse practitioners enige voorschrijfbevoegdheid kunnen krijgen in het kader van de begeleiding van chronische patiënten, zoals diabetici. De begeleiding van patiënten met een chronische psychiatrische aandoening door sociaal psychiatrisch verpleegkundigen is daar enigszins mee te vergelijken.

Labels:top

Concurrentie ontstaat rond psychische zorg

Volkskrant 21 februari 2008:

DEN DOLDER/WOLFHEZE Patiënten met lichte psychiatrische
aandoeningen zijn inzet geworden van een concurrentiestrijd. Grote
instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) willen die hulp naar zich
toe halen, door deze categorie patiënten in de huisartspraktijk te laten
behandelen door daar eigen, goedkope, hulpverleners te stationeren.

Zie: Artikel Volkskrant over Indigo

Labels:top

Nieuwe documenten vakdossier 1e lijn

De ontwikkelingen in de eerste lijn zijn volop in beweging. Nieuwe documenten toegevoegd in het vakdossier 1e lijn.
Zie Vakdossier 1e lijn.

Labels:top

Collega Marjon Arends overleden


Marjon Arends
sociaal psychiatrisch verpleegkundige in hart en nieren is op zaterdag 16 februari overleden.
Marjon mag met recht kwartiermaker, innovator en uitvoerder van de sociale psychiatrie genoemd worden. We verliezen een zeer gewaardeerde collega die in heel wat SPV-harten zal voortleven.

Wat zou ik Marjon nog willen zeggen?

Ivonne:

Beste Marjon,

Ik kan me nog goed herinneren dat ik therapie was. Sleutelen aan mezelf omdat er nog een hoop oud zeer opgeruimd moest worden. Dat was nodig voor mezelf, mijn directe omgeving maar vooral toch ook omdat het mijn werk was om dit met clienten te doen. Parallelproces noemde jij dit in de lessen die ik op de VO van je kreeg. Die processen hebben zich talloze keren voorgedaan. Waarom moet ik daar aan denken nu je er niet meer bent? Omdat een fragment uit de therapie boven kwam toen ik nadacht over wat ik je nog wilde zeggen.

Het zoeken en vragen van steun is niet iets dat me eenvoudig afgaat. Natuurlijk werd dat een leerpunt en zo toog ik (menigmaal gestuurd in de geleide fantasieoefening) naar mijn 'wijze vrouw' om haar te vragen mij met raad en daad bij te staan. Die herinnering kwam natuurlijk boven omdat een van jouw laatste artikelen in SP Onze bril waar door wij kijken (SP, juli 2000) ging over het gebruik van metaforen en verhalen in de hulpverlening aan clienten. De betrokkenheid, kennis en kunde die je hierin naar voren bracht riepen de associatie op. Marjon, jij bent zo'n wijze vrouw waar talloze mensen voor raad en daad naartoe zijn gegaan. Zij vonden in jou een bijzondere toehoorder. Maar ook iemand die creatief, gepassioneerd en kundig ruimte bood om te zoeken naar nieuwe wegen. Ik wens je toe dat je in de zware en afmattende strijd die je op het laatst hebt moeten leveren, omringd bent geweest met wijze mannen en vrouwen. Dat je met en bij hen hebt kunnen uitrusten en ruimte kon voelen om het leven los te laten. Vaarwel.

Frans:

Lieve Marjon,

Iedereen die jou tijdens de VO opleiding heeft mogen ontmoeten heeft zo z'n eigen verhaal. Je hebt toen heel veel indruk op mij gemaakt door de vrijheid die je me leerde over mijn eigen tegenstrijdigheden na te denken. Jou verhalen maakte de confrontatie verteerbaar en iets van mezelf.

Heel bijzonder vond ik je initiatieven tijdens de periode dat je in de redactie van Sociale Psychiatrie zat. Zo zette je een cursus op waarbij je spv-en uitnodigde artikelen te leren schrijven. Ging je vol goede moed aan de slag met een grafisch computerprogramma om ontwerpen te maken voor een nieuwe omslag voor SP. Niet alleen verhalen maar ook daden.
Dankjewel voor jou.

Jeanne:

Wees gegroet Marjon,

Ondanks dat we elkaar niet veel zagen, ervaar ik sinds je overlijdensbericht een leegte en voel me verdrietig.

Ik ken je als een warme en betrokken vrouw. Een vrouw waar ik me letterlijk en figuurlijk aan kon warmen. Directief en meditatief, steunend en betrokken, maar ook confronterend.

Altijd de snaar weten te raken dat geloof in jezelf, je zelf kennen en je eigen kunnen de basis van het bestaan is. Respectvol en waardevrij. Deze inspirerende levenswijze gecombineerd met je warmte draag ik en ik denk velen met mij met zich mee. Het valt dus wel mee met die leegte, je leeft voort.

Dank Marjon, rust zacht.

Labels:top

Archief

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16